बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-10-21

Closed !!!
उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-10-12

Closed !!!
मकै मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान समबन्धि सुचना 2077-10-12

Closed !!!
चक्लाबन्दि सहितको नमुना पशुपन्छि फर्म स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-10-12

Closed !!!
चिसो पानिमा मत्स्यपालन कार्यक्रम 2077-10-12

Closed !!!
फलफूल विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-10-12

Closed !!!
पोषण सुधारका लागि ग्रामिण कुखुरापालन सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-10-12

Closed !!!
कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उध्दमशिलताकार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-10-12

Closed !!!
आयमुलक कृषि बन प्रबर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-08-18

Closed !!!
अभियानमुखि रोड करिडोर कार्यक्रम बाख्रा-(बडडांडा-देबिस्थान-भिङ्ग्रि)र तरकारि(बाग्दुला-मच्छि-सौतामारे) समबन्धि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-08-18

Closed !!!
कागति सुन्तला मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-08-18

Closed !!!
फलफूल विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-08-18

Closed !!!
सामाजिक परिचालनका लागि संघसंस्थासंगको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-08-18

Closed !!!
चक्लाबन्दि सहितको नमुना पशुपन्फाछि फर्म स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-08-18

Closed !!!
आलु मिसन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-07-05

Closed !!!
बाख्रा मिसन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-07-05

Closed !!!
बाख्राको मल्टिप्लायर हर्ड कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आवहानको सुचना 2077-07-05

Closed !!!
रैथाने बालि प्रबर्धन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-07-05

Closed !!!
अभियानमुखि रोड करिडोर कार्यक्रम बाख्रा-(बडडांडा-देबिस्थान-भिङ्ग्रि)र तरकारि(बाग्दुला-मच्छि-सौतामारे) समबन्धि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-07-05

Closed !!!
घांसको स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-07-05

Closed !!!